Obchodné podmienky

Obchodné podmienky spoločnosti BRM.ORGANICS

1.Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „Podmienky“) určujú vzťah medzi spoločnosťou BRM.ORGANICS (ďalej len „Predajca“) a zákazníkom (ďalej len „Zákazník“) pri nákupe produktov na stránke www.brmorganics.com.

1.2. Kupujúcim sa v zmysle tejto časti Obchodných podmienok rozumie každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vykoná objednávku.

1.3. Spotrebiteľom sa na účely týchto Obchodných podmienok rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

1.4. Kupujúci ako spotrebiteľ, pri zadávaní objednávky uvedie svoje meno, priezvisko, adresu bydliska, prípadne telefónne číslo a e-mailový kontakt.

1.5. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len „kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

1.6. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.7. Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru.


2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy 

2.1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslanej predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len „objednávka“).


2.2. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane 20% DPH. Na e-mailovú adresu kupujúceho mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky. Automatický e-mail po vytvorení objednávky nie je považovaný za potvrdenie objednávky predávajúcim, ale iba o sumarizáciu vytvorenej objednávky kupujúcim.


2.3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje.


2.4. Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky predávajúcemu v zákonnej lehote predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší – a to v lehote pokiaľ objednávka a výrobok nieje vyrobený a zaplatený!  Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru – toto je nutné zaslať ako list do vlastných rúk na adresu BRM.Organics!  

V prípade zrušenia objednávky predávajúci posiela voucher na email, alebo zadanú adresu a neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci nemá povinnosť vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu, ALE môže kompenzovať kupujúceho v podobe voucheru ALEBO dodania nových produktov. Nakoľko pracujeme s prírodnými materiálmi a kozmetika je na zákazku vyrábaná (nikdy nie skladom) tak nieje možné po otvorení balíka kozmetiku vrátiť naspäť nakoľko predávajúci nevie v akom stave kozmetiku vnútri nájde a či nieje pozmenený obsah. Kupujúci už nemôže vrátiť balík ani po otvorení samotného balíka  pokiaľ nieje kozmetika porušená, rozbitý flakón, vyliata pre chybu predávajúceho). 

V prípade nákupu kozmetických produktov so zľavou platí, že sa vzťahujú rovnaké obchodné podmienky ako pri plnej cene, a vrátenie finančných prostriedkov nie je možné. Táto politika platí najmä v prípade otvorených obalov kozmetiky, ktoré nie je možné vrátiť ani po otvorení. Otvorená kozmetika sa neakceptuje späť a nenastáva nárok na vrátenie peňazí.

Ak po otvorení balíka kupujúci nájde kozmetiku poškodenú (chybou predávajúceho) je povinný poslať fotografiu ako dôkaz a odfotenú faktúru – ak predávajúci uzná ich chybu na základe fotiek stará kozmetika kupujúcemu zostáva a bude mu odoslaná nová, pri čom kupujúci nemusí platiť poštovné ani sumu novej kozmetiky, alebo sa kompenzuje voucherom. Peniaze sa naspäť nevracajú (ak nieje iná dohoda medzi oboma stranami).

 

2.5. Podľa novely zákona č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty nemožno od 1.1. 2013 meniť údaje v už vystavenom daňovom doklade (faktúre). Údaje v daňovom doklade (faktúra) je možné meniť len v prípade, kedy zákazník tovar ešte neprijal a nezaplatil. Toto ustanovenie platí iba pre Slovenskú republiku.


2.6. V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj tovaru na internetovej stránke predávajúceho spravuje okrem týchto všeobecných obchodných podmienok aj záväznými podmienkami príslušnej akcie. V prípade, že kupujúci objedná tovar v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, predávajúci nieje povinný vrátiť  finančné prostriedky späť kupujúcemu, ALE môže kupujúceho kompenzovať v podobe voucheru alebo dodania nových produktov.


 

3. Práva a povinnosti predávajúceho 

3.1. Predávajúci je povinný:

  1. dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu, 
  2. zabezpečiť aby tovar spĺňal platne predpisy pre danú republiku kam bol tovar odoslaný
  3. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, daňový doklad).

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3.3. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.


4. Práva a povinnosti kupujúceho 

4.1. Kupujúci je povinný:

  1. prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
    2. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru, 
4.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.


5. Dodacie a platobné podmienky 

5.1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Dodaný tovar má dobu minimálnej trvanlivosti viac ako 2 mesiace pred dátumom spotreby. V prípade kratšej doby trvanlivosti kontaktuje pred dodaním predávajúci telefonicky alebo e-mailom kupujúceho a tovar dodá až po súhlase kupujúceho.  

5.2. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 30 dní od akceptovania objednávky kupujúceho predávajúcim; túto dodaciu lehotu kupujúci bez výhrad akceptuje. Všetky produkty skladom predávajúci zašle do 24 hodín (počas pracovného týždňa pondelok – piatok). V prípade, že produkt nie je skladom, doba dodania je približne 10 dní, najneskôr však 30 dní od akceptovania objednávky kupujúceho predávajúcim. 

Počas akcie dodacia doba môže byť až od 4-5 týždňov ( platí len keď sa konajú akcie ).

Nakoľko pracujeme s prírodnými materiálmi a kozmetika je na zákazku vyrábaná (nikdy nie skladom) tak nieje možné po otvorení balíka kozmetiku vrátiť naspäť nakoľko predávajúci nevie v akom stave kozmetiku vnútri nájde a či nieje pozmenený obsah. Kupujúci už nemôže vrátiť balík ani po otvorení samotného balíka  pokiaľ nieje kozmetika porušená, rozbitý flakón, vyliata pre chybu predávajúceho). 

V prípade nákupu kozmetických produktov so zľavou platí, že sa vzťahujú rovnaké obchodné podmienky ako pri plnej cene, a vrátenie finančných prostriedkov nie je možné. Táto politika platí najmä v prípade otvorených obalov kozmetiky, ktoré nie je možné vrátiť ani po otvorení. Otvorená kozmetika sa neakceptuje späť a nenastáva nárok na vrátenie peňazí.

Ak po otvorení balíka kupujúci nájde kozmetiku poškodenú (chybou predávajúceho) je povinný poslať fotografiu ako dôkaz a odfotenú faktúru – ak predávajúci uzná ich chybu na základe fotiek stará kozmetika kupujúcemu zostáva a bude mu odoslaná nová, pri čom kupujúci nemusí platiť poštovné ani sumu novej kozmetiky, alebo sa kompenzuje voucherom. Peniaze sa naspäť nevracajú (ak nieje iná dohoda medzi oboma stranami).

 

5.3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, tovar neprevezme počas lehoty uvedenej na prevzatie tovaru vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky.

5.4. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty na prevzatie tovaru.

5.5. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho udávané výrobcom sa môžu odlišovať od skutočnosti o ± 3% z uvedenej hodnoty.

5.6. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

5.7. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné splnomocnenie. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve.

5.8. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

Taktiež je možné pri poškodení tovaru vo vnútri krabice postupovať nasledovne:

Ak po otvorení balíka kupujúci nájde kozmetiku poškodenú (chybou predávajúceho) je povinný poslať fotografiu ako dôkaz a odfotenú faktúru – ak predávajúci uzná ich chybu na základe fotiek stará kozmetika kupujúcemu zostáva a bude mu odoslaná nová, pri čom kupujúci nemusí platiť poštovné ani sumu novej kozmetiky, alebo sa kompenzuje voucherom. Peniaze sa naspäť nevracajú (ak nieje iná dohoda medzi oboma stranami).

 

5.9. Pri doručení zásielky Slovenskou poštou v prípade zistenia porušeného alebo poškodeného obalu, poškodenia s úbytkom obsahu odporúčame zásielku neprebrať, prípadne riešiť priamo s pracovníkom prepravnej spoločnosti, či s pracovníkom pri priehradke danej pošty na mieste zápisom o škode. V prípade prevzatia a zistenia porušeného alebo poškodeného obalu, poškodenia s úbytkom obsahu žiadame o nahlásenie tejto udalosti najneskôr do 24 hod. od prevzatia zásielky na ľubovoľnej pobočke Slovenskej pošty. 

Taktiež je možné pri poškodení tovaru vo vnútri krabice postupovať nasledovne:

Ak po otvorení balíka kupujúci nájde kozmetiku poškodenú (chybou predávajúceho) je povinný poslať fotografiu ako dôkaz a odfotenú faktúru – ak predávajúci uzná ich chybu na základe fotiek stará kozmetika kupujúcemu zostáva a bude mu odoslaná nová, pri čom kupujúci nemusí platiť poštovné ani sumu novej kozmetiky, alebo sa kompenzuje voucherom. Peniaze sa naspäť nevracajú (ak nieje iná dohoda medzi oboma stranami).

5.10. Zákazník je povinný pri prevzatí výrobku skontrolovať kompletnosť balenia. 

5.11. Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru e-mailom.

5.12. Spôsob platby: Platba na účet!

5.13. Platba vopred prevodom na účet. Vašu objednávku je potrebné uhradiť vopred prevodom na účet. Emailom a tiež SMS správou obdržíte údaje o platbe, IBAN číslo účtu a tiež variabilný symbol, ktorý nesmie chýbať pre správnu identifikáciuplatby-objednávky. Po prijatí Vašej platby začneme vybavovať  Vašu objednávku. Pri platbe vopred prevodom na účet, môže byť termín dodania ovplyvnený termínom uhradenia platby. 

 

6.Kúpna cena 

6.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru uvedenú na objednávke vrátane nákladov na doručenie tovaru bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.

6.2. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

6.3.Akcie sú platné vždy len ak sú vopred oznámené nikdy nie dlhšie ani kratšie ( ak nieje oznámené predávajúcim inak ) zľavnené produkty nieje možné vrátiť ( pokiaľ niesú poškodené predávajúcim ).

 

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare 

7.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar. Pri dodaní balíčku – V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. 

7.2. Taktiež je možné pri poškodení tovaru vo vnútri krabice postupovať nasledovne:

Ak po otvorení balíka kupujúci nájde kozmetiku poškodenú (chybou predávajúceho) je povinný poslať fotografiu ako dôkaz a odfotenú faktúru – ak predávajúci uzná ich chybu na základe fotiek stará kozmetika kupujúcemu zostáva a bude mu odoslaná nová, pri čom kupujúci nemusí platiť poštovné ani sumu novej kozmetiky, alebo sa kompenzuje voucherom. Peniaze sa naspäť nevracajú (ak nieje iná dohoda medzi oboma stranami).

 

 

8. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie)

8.1. Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku. Pri dodaní balíčku – V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. 

8.2. Taktiež je možné pri poškodení tovaru vo vnútri krabice postupovať nasledovne:

Ak po otvorení balíka kupujúci nájde kozmetiku poškodenú (chybou predávajúceho) je povinný poslať fotografiu ako dôkaz a odfotenú faktúru – ak predávajúci uzná ich chybu na základe fotiek stará kozmetika kupujúcemu zostáva a bude mu odoslaná nová, pri čom kupujúci nemusí platiť poštovné ani sumu novej kozmetiky, alebo sa kompenzuje voucherom. Peniaze sa naspäť nevracajú (ak nieje iná dohoda medzi oboma stranami).

 

 

9. Platforma riešenia sporov online

9.1. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Kupujúci – spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci – spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Kupujúci – spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci – spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

 

 

10. Recenzie pri výrobkoch 

10.1. Predávajúci si vyhradzuje právo nezverejniť pri výrobkoch recenzie, ktoré obsahujú nevhodné výrazy, sú nepravdivé, nesúvisia s daným produktom, odkazujú na externé stránky alebo akýmkoľvek iným spôsobom poškodzujú meno našej spoločnosti.Nákupný košík