Ochrana osobnych údajov

Pre potreby týchto Zásad sa rozumie:

BRM.ORGANICS  s.r.o., IČO: 891803, so sídlom: Klosterplatz 7-3, 2410 Hainburg an der Donau.

Osobnými údajmi meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, fakturačná adresa, doručovacia adresa, IP adresa, cookies.

Prevádzkovateľ e-shopu www.brmorganics.com ako správca Osobných údajov týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania Osobných údajov, vrátane rozsahu práv Účastníka (ako je tento definovaný nižšie) súvisiacich so spracovaním jeho Osobných údajov.

Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi:

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „Nariadenie“)

Účastník je fyzickou osobou, ktorá nakupuje od Prevádzkovateľa tovar a služby.

Účelom je predaj tovaru koncovému zákazníkovi (účastníkovi). V súvislosti s vyššie uvedeným dochádza k spracúvaniu Osobných údajov:

v rozsahu v akom boli poskytnuté v súvislosti s objednávkou produktov Prevádzkovateľa, resp. v rámci rokovaní o uzavretí zmluvy s Prevádzkovateľom, ako aj v súvislosti s uzatvorenou zmluvou

za účelmi uvedenými nižšie v čl. II.

 1. Účel a doba spracovania Osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva Osobné údaje pre nasledujúce účely:

 1. plnenie zmluvy, prípadne iného záväzku, a poskytovanie služieb:

osobné údaje budú spracované po dobu rokovaní o uzavretí zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom, a to za účelom uzavretia zmluvy, ako aj počas trvania zmluvného vzťahu;

marketingové akcie: na účely splnenia marketingovej akcie, vyhodnotenie, ukončenie, doručenie prípadnej výhry, atď. Doba spracovania: po dobu marketingovej akcie.

 1. dodržanie právneho záväzku (najmä účtovného, daňového a archivačného, poskytnutie súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdom, a pod.):

daňový doklad bude uchovaný 10 rokov od ukončenia zmluvy: Za účelom plnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov na základe zákona č. 563/1991 Zb., o účtovníctve v znení neskorších predpisov budú Osobné údaje ďalej spracované a uchované po dobu 10 rokov od roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k uzatvoreniu zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom;

plnenie povinností v súvislosti s uplatnením práv z chybného plnenia, poskytnutia súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdu: Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať základné osobné, identifikačné a kontaktné údaje zákazníka, údaje o tovare a údaje z komunikácie medzi zákazníkom po dobu 4 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby na tovar.

 1. oprávnené záujmy Prevádzkovateľa, ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa:

účinná obhajoba v prípade sporu. Doba spracovania sa tu stanovuje na 4 roky od uplynutia záručnej doby na tovar a predlžuje sa o dobu, po ktorú je spor vedený;

oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je ďalej zasielanie obchodných oznámení (plošných ponúk a individuálnych ponúk) v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a v súlade s bodom 47 Nariadenia, ak Prevádzkovateľ získal podrobnosti elektronického kontaktu v súvislosti s predajom tovaru a služieb Účastníkovi.

 1. marketingové a obchodné ponuky služieb Prevádzkovateľa:

plošné zasielanie obchodných ponúk produktov: zasielanie všeobecných reklamných oznámení bez zacielenia na konkrétnu skupinu adresátov. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky;

individuálna ponuka: zasielanie reklamných oznámení po zhodnotení niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa k fyzickej osobe. Prevádzkovateľ nevykonáva profilovanie v súlade s čl. 22 Nariadenia, keďže nejde o automatizované spracovávanie, ale ručnú tvorbu individuálnych ponúk. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky;

cookies: krátke textové súbory generované webovým serverom a ukladané v počítači prostredníctvom prehliadača. Rozlišujú sa dva typy. V prvom rade sú to cookies potrebné na zabezpečenie fungovania a analýzu webu (uskutočnenie prenosu elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete, s použitím týchto cookies nemožno vysloviť nesúhlas). Ďalej ide o cookies, ktoré hodnotia niektoré osobné aspekty vzťahujúce sa ku konkrétnej fyzickej osobe. S použitím druhého typu cookies musí Účastník vysloviť súhlas. Doba spracovania je v tomto prípade 3 roky.

Pre účely re-marketingu sú odovzdávané cookies iným spracovateľom iba v prípade, že u nich bol udelený súhlas na tento účel, a to s expiračnou dobou maximálne 500 dní. Ak dôjde k odobratiu súhlasu s reklamnými cookies, nie je technicky možné už raz odovzdanú cookies u spracovateľa ihneď odstrániť. Na odstránenie cookies u spracovateľa dôjde automaticky po uplynutí expiračnej doby. Okamžitým riešením pre zamedzenie re-marketingových aktivít spracovateľom je zmazanie cookies z prehliadača.

III. Ochrana osobných údajov a informácie o spracovaní

Pokiaľ Účastník neposkytne svoje Osobné údaje, nie je možné uzavrieť zmluvu s Prevádzkovateľom a / alebo mu poskytnúť služby z nej vyplývajúce. Osobné údaje sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre poskytnutie konkrétnej služby či produktu Prevádzkovateľa.

Po uplynutí lehôt uvedených v článku II. Prevádzkovateľ Osobné údaje vymaže alebo anonymizuje.

Účastník je povinný Prevádzkovateľovi poskytnúť len pravdivé a presné Osobné údaje. Za správnosť, presnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov je zodpovedný Účastník. Prevádzkovateľ za správnosť poskytnutých údajov nenesie zodpovednosť.

Prevádzkovateľ vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovaniu.

Prevádzkovateľ je oprávnený odovzdať osobné údaje Účastníka tretím osobám, a to za nasledujúcimi účelmi: dokončenie objednávkového procesu, doručenie tovaru, zasielanie obchodných oznámení, hodnotenie spokojnosti zákazníka, služby zákazníckej podpory, vybavovanie reklamácií.

Osobné údaje sú a budú spracované v elektronickej podobe neautomatizovaným spôsobom.

 1. Práva Účastníka súvisiace so spracovaním osobných údajov

Práva Účastníka v súvislosti s ochranou osobných údajov:

 1. požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho Osobným údajom;
 2. na opravu poskytnutých Osobných údajov;
 3. na vymazanie poskytnutých Osobných údajov;
 4. na obmedzenie spracovania Osobných údajov;
 5. podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov;
 6. právo na prenos osobných údajov na iného správcu;
 7. právo namietať proti spracovaniu osobných údajov;
 8. právo na odvolanie súhlasu.

Účastník môže svoje práva podľa ods. 1 tohto článku uplatniť prostredníctvom odkazu uvedeného v pätičke e-mailu zaslaného zo strany Prevádzkovateľa alebo žiadosti zaslanej na adresu info@brmorganics.com.

Práva podľa ods. 1 tohto článku písm. c) a d) nie je možné uplatniť v rozsahu a na účely uvedené v čl. II ods. 1 písm. a), b) a c).

V prípade, že by sa Účastník domnieval, že Prevádzkovateľ vykonáva spracovanie jeho Osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, najmä ak sú Osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

požiadať Prevádzkovateľa o vysvetlenie, a to e-mailom na adresu info@brmorganics.com

namietať proti spracovaniu a požadovať e-mailom zaslaným na adresu info@brmorganics.com aby Prevádzkovateľ zabezpečil odstránenie takto vzniknutého stavu (napr. blokovaním, vykonaním opravy, doplnením alebo likvidáciou Osobných údajov). Prevádzkovateľ o námietke bezodkladne rozhodne a informuje Účastníka. Ak nevyhovie Prevádzkovateľ námietke, má Účastník právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie Účastníka obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.

Ak uplatní Účastník právo podľa tohto článku, je Prevádzkovateľ povinný odpovedať do 30 dní od prijatia žiadosti Prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu s použitím Osobných údajov na marketingové účely Účastníka nijako neobmedzuje v súvislosti s uzavretou zmluvou. Účastník môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať e-mailom na adresu info@brmorganics.com alebo prostredníctvom odkazu uvedeného v pätičke e-mailu zaslaného zo strany Prevádzkovateľa. Ak Účastník odvolá súhlas, neovplyvní to legálnosť spracovania na základe súhlasu pred jeho odvolaním. Účastník má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, pokiaľ má podozrenie, že Prevádzkovateľ spracúva jeho Osobné údaje nezákonne.

 1. Súhlas s pravidlami spracovania osobných údajov

Súhlas Účastníka so spracovaním Osobných údajov je nevyhnutný pre uzavretie zmluvy. Súhlas Účastník môže kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na legálnosť spracovania na základe súhlasu pred jeho odvolaním.

Zároveň so súhlasom Účastník potvrdzuje, že bol oboznámený s týmito Zásadami a že s nimi súhlasí.

Osobné údaje budú zbierané len na taký účel, aký je v zmysle Zásad uvedených vyššie a zároveň budú spracovávané výlučne v zmysle týchto Zásad.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude používať Osobné údaje len na účely, na ktoré boli získané, a nebude ich poskytovať žiadnym tretím stranám, s výnimkou tretích strán, ktoré prevádzkovateľ využíva na vykonanie konkrétnych úkonov a služieb spojených s objednaným tovarom a poskytovaním služieb (napr. prepravné spoločnosti, platobné brány, marketingové agentúry a pod.). Tieto tretie strany budú pri spracovaní Osobných údajov konať v súlade s týmito Zásadami a aktuálnymi právnymi predpismi.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo aktualizovať tieto Zásady, a to najmä s ohľadom na zmeny právnych predpisov, postupov Prevádzkovateľa alebo zmeny spracovania Osobných údajov. V prípade aktualizácie týchto Zásad bude Prevádzkovateľ Účastníka o zmene informovať a požiadať ho o súhlas s novými Zásadami.

Účastník môže kedykoľvek získať aktuálnu verziu Zásad na webovom sídle Prevádzkovateľa www.brmorganics.com alebo na vyžiadanie prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu info@brmorganics.com.

Tieto Zásady sú účinné od 1. januára 2023.Nákupný košík